Hygiena potravin

Zajišťujeme vyšet?ování

- původců zoonóz podle Metodického návodu SVS ?R ?. 1/2005 ( Salmonella sp., Campylobacter jejuni a Campylobacter coli, Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium )

- pro pravidelné kontroly všeobecné hygieny u jate?n? opracovaných t?l podle na?ízení Komise (ES) ?.2073/2005 a Metodického návodu SVS ?R ?.2/2006

- pro pravidelné kontroly souladu požadavků stanovených na?ízením Komise (ES) ?. 2076/2005 a na?ízením Komise (ES) ?. 2073/2005 v podnicích vyráb?jících mleté maso, masné polotovary nebo strojn? odd?lené maso dle Metodického návodu SVS ?R ?.3/2006

- pro kontrolu hygieny prost?edí po sanaci podle vyhl. 375/03 ve zn?ní vyhlášky 639/04 p?íloha 1D ?. 6 o veterinárních požadavcích na živo?išné produkty

- vyšet?ení na svalovce podle Metodického návodu SVS ?R ?.14/2000 a Na?ízení komise (ES) ?.2075/2005

- další vyšet?ení dle požadavků zákazníka