Diagnostika chorob zví?at

Kontrola zdravotního stavu zví?at a diagnostika jejich onemocn?ní je nezbytnou podmínkou úsp?šného chovu, jak zví?at hospodá?ských, tak i zví?at v zájmových chovech. Zárove? je základem ochrany lidí p?ed chorobami p?enosnými ze zví?at na ?lov?ka.

SV? Hradec Králové zajišťuje postmortální i intravitální diagnostiku v plném rozsahu, s výjimkou diagnostiky vyhrazené n?kterým SV?, jako je vyšet?ování BSE (SV? Praha, Jihlava, Olomouc) vztekliny (SV? Liberec, Praha, Olomouc), vyšet?ování moru prasat (SV? Jihlava) a n?která další specializovaná vyšet?ení.

Vyšet?ení, která neprovádíme, zprost?edkujeme v p?íslušných laborato?ích.