Historie ústavu


M?sto Hradec Králové dne 9.12.1937 založilo ?stav pro zkoumání potravin živo?išného původu m?sta Hradce Králové, se sídlem v m?stských jatkách. V ?ele ústavu stál v jeho po?átcích MVDr. Stanislav Preclík (* 1.9.1892, ? 28.8.1955).
Tato instituce od po?átku působila netoliko jako ve?ejný orgán tržní kontroly, ale sloužila i pot?ebám široké zem?d?lské ve?ejnosti. Svoji ?innost v mí?e omezené okolnostmi si udržela i v průb?hu okupace a sv?tové války.
V roce 1946 p?evzalo správu ústavu ministerstvo zdravotnictví, pozd?ji ministerstvo zem?d?lství, a ústav byl za?len?n do sít? veterinárních vyšet?ovacích a diagnostických organizací, jejichž názvy a organiza?ní uspo?ádání se n?kolikrát v průb?hu let m?nily. V roce 1947 získal ústav prostory v Kydlinovské ulici 343 (dnes Wonkova), kde sídlí dodnes.
V průb?hu ?asu byl s ústavem slu?ován a znovu odd?lován úsek klinické diagnostiky (veterinární nemocnice), pro n?jž byl v letech 1975 - 1978 vybudován areál ve V?koších, který je dodnes v majetku ústavu a v jehož ?ásti jsou detašovány n?které laborato?e.
V roce 1991 byl k ústavu p?ipojen dosavadní SV? Pardubice. Ten vznikl p?evodem První vojenské veterinární nemocnice, vytvo?ené v roce 1945, do civilního sektoru v roce 1956 a rozší?ením její ?innosti o laboratorní diagnostiku. V areálu bývalého SV? Pardubice sou?asné dob? působí detašované Pracovišt? Pardubice SV? Hradec Králové - laborato? speciální bakteriologie.
P?i privatizaci veterinární služby byly odd?leny a zprivatizovány klinické úseky, laboratorní diagnostika zůstala ve form? p?ísp?vkové organizace s právní subjektivitou ve vlastnictví státu.